Sklep

 

REGULAMIN SKLEPU

§1 Postanowienia wstępne

Przez słowo "Klient" rozumie się osobę, która złożyła zamówienie w Sklepie.

Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oferta Sklepu realizowana

jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej oraz w formie sklepu stacjonarnego, z siedzibą w Kielcach przy ul. Małej 2, 25-302 Kielce.

4. Definicje:

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, dostawy i płatności

Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach

Newsletter –elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.naprezent.net

Sprzedawca, Usługodawca – Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Rafał Cichoń ul. Mała 2, 25-302 Kielce

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Usługobiorca, Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

 

§2 Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem www.naprezent.net

2. Zamówienia przyjmowane są przez cały rok, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, niedziele i Święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Realizowanie i wysyłanie zamówień odbywa się w ciągu 2 dni roboczych i uzależnione jest od formy dokonanej płatności:

w przypadku zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności PayU – odbywa się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty,

w przypadku formy płatności za pobraniem – rozpoczyna się w chwili wpłynięcia formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej Sklepu.

3. W okresie Świątecznym termin realizacji i wysyłania zamówień może ulec przedłużenie z przyczyn niezależnych od Sklepu.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania już znajdujących się w sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Wszystkie pomiary podane w opisach produktów są długościami przybliżonymi i nie są podstawą do przyjęcia reklamacji. Jednakże w sytuacji niedopasowania towaru klient może skorzystać z uprawnień przewidzianych w poniższych paragrafach, a dotyczących zwrotu i wymiany towaru – pod warunkiem zachowania określonych tam terminów .

7. Dokonując zamówienia ze sklepu internetowego klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku nie dotrzymania przez osobę zamawiającą postanowień regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do Sklepu.

9. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia, zostaje zawarta umowa pomiędzy zamawiającym, a Przedsiebiorstwem Handlowo-Usługowym Rafał Cichoń ul. Mala 2, 25-302 Kielce, który to zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszym regulaminie. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia wraz z unikatowym numerem identyfikacyjnym. Zalecamy również umieszczanie tego numeru oraz imienia i nazwiska w tytule wpłaty przy dokonywaniu płatności na nasze konto bankowe.

10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Rafał Cichoń ul. Mała 2, 25-302 Kielce zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Przedsiębiorstwa o przyjęciu oferty.

11. Jeśli zamawiający wybrał formę zapłaty za pobraniem, po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu zamówienia przez pracownika Sklepu, przesyłka zostanie wysłana w ciągu 2 dni dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamównienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, niedziele i Święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

12. Jeśli z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia będzie niemożliwa, zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

13. W przypadku zamówienia na kwotę przekraczającą 700 PLN czas jego realizacji może ulec przedłużeniu.

 

` §3 Sposoby płatności:

1. Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.

2. Przelew - w przypadku braku wpływu zapłaty za zamówiony towar przez okres dłuższy niż 10 dni licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia, zamówienie to zostaje usunięte z systemu. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 

40 1140 2004 0000 3102 7594 8492 mBank

 

3. Płatnośc elektroniczna poprzez syetem PayU - platnosci.pl - po złożeniu zamówienia i wyboru opcji zapłaty platnosci.pl następuje przekierowanie na stroną PayU, gdzie możliwe jest dokonanie zapłaty za zamówienie. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl

 

§4 Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U nr 141, poz.1176) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli:

- towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, a jednocześnie

- niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru.

3. Z uwagi na specyficzne cechy towarów żywnościowych wydano na podstawie wyżej wymienionej ustawy Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258). Jako podstawową zasadę przyjęto konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową.

4. Wszystkie Produkty oferowane przez sklep www.naprezent.net opatrzone są terminami do spożycia. Towary żywnościowe paczkowane, oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia można reklamować wyłącznie przed upływem tej daty lub terminu.

5. Reklamacji nie podlegają mechaniczne uszkodzenie towarów jeżeli powstały z winy Klienta.

6. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez wysłanie Zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: herbaty_i_kawy@o2.pl

Formularz musi zawierać przyczynę reklamacji (opis uszkodzeń). Należy podać adres, na który naprawiony towar zostanie odesłany oraz numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy za Produkt.

O formie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Brak informacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego należy przesyłać na adres mailowy: herbaty_i_kawy@o2.pl Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni poprzez wysłanie odpowiedzi na podany adres.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Klient ma na to czas do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Aby dokonać zwrotu klient jest zobowiązany do wysłania oświadczenie/ formularzu zwrotu na adres poczty elektronicznej: herbaty_i_kawy@o2.pl lub dołączyć formularz do odsyłanego produktu.

3. Klient jest zobowiązany odesłać produkt w stanie niewskazującym na użytkowanie oraz w oryginalnym opakowaniu na adres: ul. Mała 2, 25-302 Kielce. Klient jest zobowiązany do dołączenia do paczki dokumentu zakupu/faktury.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu kwoty na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, w terminie nie później niż 7 (siedmiu) dni od daty zatwierdzenia zwrotu przez usługodawcę.

§ 6 Prawo wymiany produktu

1. Klient ma prawo wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny.

2. Klient jest zobowiązany wysłać oświadczenie/ formularz wymiany na adres poczty elektronicznej: herbaty_i_kawy@o2.pl

3. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym, niewskazującym na użytkowanie. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: ul. Mała 2, 25-302 Kielce.

4. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

5. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia zaproponowane przez Klienta i uwzględniające jego indywidualne życzenia, wymagają dla swej ważnośći formy pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem Klienta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany dekoracji, kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego towaru i zmiany uznane zostały za dopuszczalne przez Zleceniodawcę.

7. W sytuacji, gdy dany artykuł wybrany przez Klienta nie będzie dostępny w danym momencie w asortymencie Sklepu, wówczas Sprzedawca/Usługodawca zobligowany będzie przy uwzględnieniu dobra i zadowolenia Klienta do uzgodnienia z Zamawiającym artykułu zastępczego, a w razie braku satysfakcji Klienta - do korekcji ceny zamówionego zestawu prezentowego.


 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. dane osobowe nabywcy wprowadzone są do naszej bazy wyłącznie w celach realizacji zamówień. Nie będą one udostępniane innym podmiotom, chyba, ze jest to całkowicie niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia (dane są przekazywane Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki zgodnie z wybraną formą dostawy).

2. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych zgromadzonych w naszej bazie. Wszelkie sprawy odnośnie polityki prywatności w naszym sklepie prosimy kierować bezpośrednio do siedziby naszej firmy.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 10 Klauzula o zakazie kopiowania

1. Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Przedsiebiorstwa Handlowo-Usługowego Rafał Cichoń ul. Mala 2, 25-302 Kielce, i w związku z tym są chronione prawem autorskim.

2. Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest także dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 


2022 :: herbaty-kawy :: powered by GetSimple CMS